Kampagne

Sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter

§ 1 Navn
Klubbens navn er Resen KFUM. Klubben blev stiftet i 1946 og er hjemmehørende i Struer kommune.

§ 2 Formål
Foreningen har til formål at give alle interesserede, uanset alder, køn og færdigheder, mulighed for at dyrke idræt. Klubben ønsker at tilgodese både bredden og eliten. Der skal arbejdes med at skabe et godt miljø såvel som sammenhold i klubben.

§ 3 Tilslutning til organisationer
Klubben er tilsluttet følgende:


§ 4 Medlemskab og kontingent
Som medlemmer kan optages enhver, som vil respektere foreningens love. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens trænere, udvalg eller bestyrelse.

Kontingent til klubben fastsættes af bestyrelsen, som også bestemmer opkrævningsmetoden.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse af klubben skal ske til bestyrelsen og kan kun accepteres, såfremt man ikke er i kontingent restance

§ 6 Udelukkelse
Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem udelukkes fra træning, turnering o.l., såfremt vedkommende er i kontingentrestance.

Bestyrelsen kan ligeledes beslutte, at et medlem kan udelukkes, hvis bestyrelsen skønner, at vedkommende modarbejder klubbens formål.

I sager om udelukkelse har det pågældende medlem krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§ 7 Idrætudøvelse
Deltagelse i stævner o.l., hvor klubben ikke er hel eller delvis arrangør, må kun finde sted, når bestyrelsens accept i forvejen er indhentet. Holdpræmier (pokaler, pengepræmier og lign.) vundet ved deltagelse i stævner, turneringer m.m. tilfalder klubben.

§ 8 Generalforsamling


§ 9 Bestyrelsen


§ 10 Udvalg


§ 11 Lovændringer
Nærværende love kan kun ændres på en generalforsamling, og der kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til lovændringer skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen. Både gamle og nye love skal fremlægges.

§ 12 Opløsning


§ 13 Juridisk Myndighed
Resen KFUM tegnes og forpligtes ved underskrift af formand og kasserer. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen pådragne forpligtigelser, for hvilke alene formuen hæfter. Alle økonomiske dispositioner over 10.000 DKK skal godkendes af den samlede bestyrelse.

Vedtaget på Generalforsamlingen den 23. februar 2011