Skip to content
Resen KFUM Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter
§ 1 Navn
Klubbens navn er Resen KFUM. Klubben blev stiftet i 1946 og er hjemmehørende i Struer kommune.

§ 2 Formål
Foreningen har til formål at give alle interesserede, uanset alder, køn og færdigheder, mulighed for at dyrke idræt. Klubben ønsker at tilgodese både bredden og eliten. Der skal arbejdes med at skabe et godt miljø såvel som sammenhold i klubben.

§ 3 Tilslutning til organisationer
Klubben er tilsluttet følgende:

KFUM’s Idrætsforbund
Jysk Håndbold Forbund under Dansk Håndboldforbund
DGI Vestjylland under Dansk Gymnastik- og Idrætsforeninger

§ 4 Medlemskab og kontingent
Som medlemmer kan optages enhver, som vil respektere foreningens love. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens trænere, udvalg eller bestyrelse.

Kontingent til klubben fastsættes af bestyrelsen, som også bestemmer opkrævningsmetoden.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse af klubben skal ske til bestyrelsen og kan kun accepteres, såfremt man ikke er i kontingent restance.

§ 6 Udelukkelse
Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem udelukkes fra træning, turnering o.l., såfremt vedkommende er i kontingentrestance.

Bestyrelsen kan ligeledes beslutte, at et medlem kan udelukkes, hvis bestyrelsen skønner, at vedkommende modarbejder klubbens formål.

I sager om udelukkelse har det pågældende medlem krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§ 7 Idrætudøvelse
Deltagelse i stævner o.l., hvor klubben ikke er hel eller delvis arrangør, må kun finde sted, når bestyrelsens accept i forvejen er indhentet. Holdpræmier (pokaler, pengepræmier og lign.) vundet ved deltagelse i stævner, turneringer m.m. tilfalder klubben.

§ 8 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1. marts.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive medlemmer over 14 år, forældre til medlemmer under 14 år og medlemmer af støtteforeningen
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i restance, forældre til medlemmer under 14 år og medlemmer af støtteforeningen.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Valgbare til bestyrelsen er alle, der er fyldt 18 år.
Generalforsamlingen indvarsles med mindst 10 dages varsel ved annoncering i dagspressen, opslag i hallerne eller lignende.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte (dog jvf. §12).
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse (formand, udvalg).
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer.
Eventuelt.
Det reviderede årsregnskab skal foreligge skriftligt til alle stemmeberettigede medlemmer.
Forslag til behandling under dagsordenen pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Alle valg og afstemninger skal ske skriftligt, såfremt mindst 5 stemmeberettigede ønsker det.
Afstemninger og valg afgøres ved almindeligt flertal, jvf dog §10 og §11.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/4 stemmeberettigede medlemmer fremsætter begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af forslag til dagsordenen.

§ 9 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges for en to-årig periode. Der afgår 3 medlemmer årligt.
Ved valg til bestyrelse gælder, at de medlemmer, der opnår flest stemmer er valgte, mens de to, der får flest stemmer efter de valgte er suppleanter for et år.
Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder det afgående medlems periode ud.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen kan til enhver tid besætte ledige pladser i bestyrelse og udvalg.
Der udarbejdes referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Foreningens regnskabsår går fra 1.1. – 31.12.
Bestyrelsen skal drage omsorg for, at hele foreningen formålsparagraf tilgodeses, sådan at arbejdet udover det rent idrætslige også kommer til at omfatte møder, fester, klubaftener o.l., som kan fremme kammeratskabet og sammenholdet i foreningen.

§ 10 Udvalg
Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte udvalg for de enkelte idrætsgrene, samt evt. udvalg til varetagelse af andre opgaver.
Udvalgene supplerer sig selv, nye udvalgsmedlemmer skal dog accepteres af bestyrelsen.
Bestyrelsen indsætter mindst ét af sine medlemmer i hvert udvalg.
Bestyrelsen kan udstikke rammer, som udvalgene skal arbejde indenfor.

§ 11 Lovændringer
Nærværende love kan kun ændres på en generalforsamling, og der kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til lovændringer skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen. Både gamle og nye love skal fremlægges.

§ 12 Opløsning
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med mindst 14 og højest 30 dages mellemrum stemmer derfor.
Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen.
Tilfælde af opløsning tilfalder foreningens evt. formue ungdomsarbejdet i lokalområdet og Generalforsamlingen beslutter tildelingen ved almindelig stemmeflertal.

§ 13 Juridisk Myndighed
Resen KFUM tegnes og forpligtes ved underskrift af formand og kasserer. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen pådragne forpligtigelser, for hvilke alene formuen hæfter. Alle økonomiske dispositioner over 10.000 DKK skal godkendes af den samlede bestyrelse.

Vedtaget på Generalforsamlingen den 23. februar 2011

 

Back To Top